Look for:

Our offer for

Podřízený dluhopis ČS / 2029


ISIN:
CZ0003708315

Date: 2024/06/24 12:10:00
Bid Ask
104.38 -
Difference 0.00% (0.00)

General attributes

Type of bondSubordinated bonds
Bond stylesubordinated
Issuer typefinancial institution
Country of issueCZ
Current coupon6.750%
Coupon stylefix
Coupon payment date2024/06/22
Coupon payment periodannually
Value date2023/06/22
Maturity2029/06/22
Repayment value100.00
CurrencyCZK
Nominal value10,000
Accrued Interest7.50
Yield to maturity p.a. (before capital gains tax)-
Investor tolerance5 (scale 1-7)
Last trading day2029/06/14

PDF Downloads

Information about the differences between bank deposits and bank bondsPDF Download
CZ FlyerPDF Download
Key Information DocumentPDF Download

Scale: ABS REL         Instrument

Add Benchmark:The chart is composed of values which are the arithmetic average values of bid / ask (MID) from previous working day. Performances under 12 month have only little informative value. Information about previous performance does not guarantee future performance.
Source: Česká spořitelna, a. s.
Advantages Details you should be aware of
Proč si Podřízený dluhopis ČS 2029 koupit?
 • Odráží kvalitu České spořitelny, a. s., jako jedné z nejsilnějších českých bank, která je součástí významné středoevropské finanční skupiny Erste Group, a přitom nabízí vyšší výnos v porovnání s klasickými Dluhopisovými investičními nástroji.
 • Atraktivní fixní roční úrokový výnos 6,75 % p. a. v prvních pěti letech vyplácený ročně.
 • Atraktivní fixní úrokový výnos stanovený jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 % v šestém roce trvání.
 • Podřízený dluhopis ČS / 2029 může být předčasně splacen emitentem po pěti letech svého trvání.
 • Běžnou praxí u tohoto typu podřízeného dluhopisu je využití možnosti předčasně jej splatit.

 • Elektronická verze Základního prospektu je zveřejněna na internetové stránce Emitenta 
  https://www.csas.cz/cs/
  dokumenty-ke-stazeni
  /1437/Retail-Notes-Programme
  nebo na www.investicnicentrum.cz/prospekty.
 • Elektronická verze Sdělení klíčových informací je zveřejněna na investičním portálu www.investicnicentrum.cz.
Please note that the target market of this investment instrument is listed below. If you do not meet any of the listed parameters, you may be outside the specified target market!
 
The target market defines the set of investors (retail clients) for whom the investment product is intended.
 
This investment product  is intended for investors who:
 • have sufficient knowledge and/or experience regarding bonds.
 • seek investment profit
 • are able to accept a level of risk that is in accordance with the risk indicator of the product specified in General attributes.
 • In the event of an unfavorable development of the investment, they are able to bear the possible loss, which is ilustrated by performance scenarios, see Key Information Document (KID).
 • are interested in holding the product until the maturity specified in General attributes.
This investment product is not intended for investors (negative product target market), who:
 • do not have sufficient knowledge regarding bonds
 • are unable to bear the loss of invested funds indicated in the Key Information Document (KID) in the event of an unfavorable development of the investment
 
The client's compatibility with the product's target market will be evaluated during the purchase process.
--------------------------------------
 • Držitel Podřízeného dluhopisu ČS / 2029 nese kreditní riziko emitenta.
 • Regulatorní orgán může nařídit přeměnu podřízených dluhopisů na vlastní kapitál (akcie), snížení jejich jistiny, nebo jejich úplné odepsání. V tomto případě může investor ztratit celou investovanou částku. 

 • You will find more information in the leaflet.

  Description

  • Atraktivní fixní roční úrokový výnos 6,75 % p.a. v prvních pěti letech vyplácený ročně.
  • Atraktivní fixní úrokový výnos stanovený jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 % v šestém roce trvání.
  • Roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) je fixní roční úroková sazba odpovídající čtyřem po sobě jdoucím sazbám PRIBOR 3M. Úrokový swap je kontrakt, který představuje dohodu smluvních stran vzájemně si na danou dobu vyměnit úrokové platby v podobě fixní a plovoucí úrokové sazby. Plovoucí úroková sazba je vázaná na některou ze standardizovaných referenčních úrokových sazeb, v tomto případě na referenční úrokovou sazbu PRIBOR (PRague InterBank Offered Rate). PRIBOR 3M je odhad úrokové sazby, za kterou by byla referenční banka ochotna na 3 měsíce poskytnout depozitum jiné bance na mezibankovním trhu.
   
  Emitent: Česká spořitelna, a. s. 
  Upisovací období: 1. 6. 2023 – 20. 6. 2023 
   
  • Česká spořitelna, a. s., je emitent a zároveň distributor Podřízeného dluhopisu ČS / 2029.K řízení tohoto střetu zájmů Česká spořitelna, a. s.,přijala následující opatření: Transparentní informování potenciálních investorů o struktuře poplatků a nákladů spojených s investicí do tohoto produktu a zavedení informačních bariér mezi jednotlivými odděleními České spořitelny, a. s., participujícími na emisi nebo prodeji tohoto produktu. Pokud Česká spořitelna, a. s., poskytuje k tomuto produktu investiční poradenství, postupuje podle zavedených pravidel a žádným způsobem produkt oproti jiným obdobným produktům nezvýhodňuje.
  You will find more information in the leaflet.

  Payment notes

  Tento šestiletý podřízený dluhopis s možností předčasného splacení po pěti letech, nabízí klientům roční fixní úrokový výnos ve výši 6,75 % p. a. v průběhu prvních pěti let svého trvání. V posledním roce trvání pak nabídne klientům fixní úrokový výnos, který je stanoven jako roční korunový úrokový swap (CZK 1Y IRS) + 2 %. Dluhopis může být emitentem předčasně splacen po prvních pěti letech trvání.
   

  Settlement

  • Maturity shall be 22.06.2029
  • Česká spořitelna pays out the yield and the nominal value 
  • It takes two working days to settle the buying and selling of the Premium Bond

  Secondary market

  • minimální nakupované množství: 1 kus
  • Cena za obstarání předčasného odkupu: dle aktuálního Ceníku (stav k datu emise dluhopisu: 2 % z objemu obchodu)
  • cena v úpisu: 100 %, bez poplatku
  • Likvidita: dle aktuálních tržních cen na kurzovním lístku České spořitelny, a. s., likvidita dluhopisu může být v průběhu jeho trvání omezena, dluhopisy nemusí být možné prodat před splatností
  -----------------------------------------
  Pozn.: Přesné vyjádření produktových nákladů naleznete v Pokynu k úpisu Podřízeného dluhopisu ČS / 2029.
  Pozn. 2: Riziková váha je na škále od 1 do 7 od potenciálně nižšího rizika a výnosu 1 k potenciálně vyššímu riziku a výnosu 7, za předpokladu, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud provedete odprodej předčasně.

  Underlying


  Know-How

   
  In our know-how area you can find all relevant details on the different types of bonds. The tutorial gives you selected information about the functionality of bonds and assists you in making your investment decision. In our glossary we explain the most important keywords and within the FAQ section you can find answers to the most common questions concerning this topic.
  Decline
  Accept

  We use cookies and web analysis software to give you the best possible experience on our website. If you consent, these tools will be used. Please read more information here

  INFORMATION FOR PRIVATE CLIENTS / CONSUMERS

  Any information, material and services regarding financial instruments and securities provided by Česká spořitelna/Erste Group/ or any of its affiliates (collectively “Erste Group“) on this and any linked website hereafter (jointly the “Websites“) shall be exclusively to investors who are not subject to any legal sale or purchase restrictions.

  By agreeing to this hereto, the visitor entering this Websites confirms that has read, understood and accepted this Information and the Disclaimer